જીજે લેન્સર ગોલ્ડ - 5 એક્સ
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹3999₹5725

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 1000 ગ્રામ X 5
  • વિશેષ વર્ણન: આંતર-પ્રવાહી વિષ
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . વધારે માહિતી માટે "નિષ્ણાંત ની મદદ જોઈએ " બટન પર ક્લિક કરવું .
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના છંટકાવના રસાયણો સાથે સુસંગત
  • ઉપયોગીતા: મધીયા; લીલા તડતડીયા; થ્રીપ્સ; સફેદ માખી; કપાસની ઇયળ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • માત્રા: 400 ગ્રામ/એકર
  • રાસાયણિક બંધારણ: એસિફેટ 50% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 1.8% એસપી