ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
1000 gm
બ્રાંડ: કોરોમેંડલ
₹164₹212
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ
  • માત્રા: 2 -5 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ફળોની ગુણવત્તા, ખૂબ વધારે ફળોનું વજન, ફળનો રંગ, ચમક વગેરેને સુધારે છે
  • સુસંગતતા: મોટા ભાગના રસાયણો સાથે સુસંગત કેલ્શિયમ ઉત્પાદનો સાથે ન ભેળવો.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: 3 થી 4 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાક
  • વિશેષ વર્ણન: ફાલ બેસે પછી અને પરિપક્વતાના તબ્બકામાં મદદરૂપ છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) કાળી
₹6400₹10000
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) કાળી
₹4800₹7500
ટારપ્લસ શીટ 7*11 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹750₹1100
ટારપ્લસ શીટ 18*27 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3000₹4400
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
₹400₹432
મોક્ઝીમેટ (300 ગ્રામ )
₹400₹432
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹770₹939
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
યુ પી એલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1713
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-0-50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
યુપીએલ - ઉલાલા (150 ગ્રામ)
₹1400₹1935
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹750₹771
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
યુ પી એલ - ઉલાલા - (250 ગ્રામ)
₹2135₹3200
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1800₹1855
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 13-0-45 (1 કિગ્રા)
₹164₹212
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹1049₹1227
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ઈદ પેરી - નીમઝલ (એઝાડિરાક્ટિન 10000 પીપીએમ) 250 મિલી
₹545₹550
યુ પી એલ - ઉલાલા - 250 ગ્રામ
₹2135₹3200
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
યુપીએલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹382
યુ પી એલ - ઉલાલા - 500 ગ્રામ
₹4210₹6350
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹575₹780
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
એમ એચ ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પાઇનટોરામ 11.7% SC)100 મિલી
₹999₹1227
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
યુ પી એલ - ઉલાલા - 30 ગ્રામ
₹300₹405
શ્રીરામ સાથી 0:0:50 (1 કિગ્રા)
₹140₹140
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (250 ગ્રામ)
₹380₹385
યુ પી એલ - ઉલાલા (60 ગ્રામ)
₹475₹780
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ટાટા MANIK (એસીટામાપ્રિડ 20% એસ.પી.) (100 ગ્રામ)
₹195₹235
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ઈકોનીમ પ્લસ ૧૦૦ મિલી
₹230₹275
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹6400₹10000
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹405
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
ટારપ્લસ શીટ 28*32 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹5000₹7500
યુ પી એલ - ઉલાલા - 60 ગ્રામ
₹475₹696
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
માણિક (100 ગ્રામ)
₹195₹205
મલ્ટિપ્લેક્સ પુષ્ટિ ચિલેટેડ 10% કૅલ્શિયમ (100 ગ્રામ)
₹160₹170
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
ઈકોનીમ પ્લસ ૨૫૦ મિલી
₹545₹662
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનેટોરમ 11.7% SC)180 મિલી
₹1800₹2124
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 40 ગ્રામ
₹450₹620
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો