કોરોમંડલ ગ્રોમાર 19:19:19 (1 કિગ્રા)
બ્રાંડ: કોરોમેંડલ
₹139₹193

રેટિંગ્સ

4.5
185
23
17
6
11

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: નાઇટ્રોજન - 19 %, ફોસ્ફરસ- 19 % અને પોટાશ 19 %
  • માત્રા: છંટકાવ- 75 ગ્રામ/ 15 લીટર અથવા જમીનમાં ડ્રિપમાં 5 કિગ્રા/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ અથવા જમીનમાં
  • ઉપયોગીતા: છોડની વનસ્પતિક વૃદ્ધિ. ધરૂવાડિયું અને છોડના વિકાસ જેમાં એનપીકે સમાન પ્રમાણમાં છે, એક સરખો વિકાસ માટે સારું છે
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના રાસાયણિક સાથે સુસંગત. કેલ્શિયમ પ્રોડક્ટ સાથે ભળશો નહીં.
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: પાકમાં વિકાસ વૃદ્ધિ અવસ્થાએ 3 થી 4 વાર
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: બધા પાકો
  • વિશેષ વર્ણન: શાખાઓ/ ટિલર્સ, ફૂલો અને ફળનો પ્રભાવ વધારવા માટે તેનું સૌથી યોગ્ય ટેક્નિકલ છે. તે નવી ફૂટ લાવવા, નવીનીકરણ અને વનસ્પતિ વિકાસના માટે ઉપયોગી છે.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
મોક્ઝીમેટ (સાયમોક્સાનિલ 8% + મેન્કોઝેબ 64% ડબ્લ્યુપી)600 ગ્રામ
₹750₹771
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
₹2099₹2124
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1249₹1560
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
કોરોમંડલ ગ્રોમાર 0:0:50 (1 કિગ્રા)
₹149₹155
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 500 ગ્રામ
₹185₹250
અરેવા 25% ડબલ્યુજી (થાઇમીથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680