કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
બ્રાંડ: એફએમસી
₹2025₹2710
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટાનિલીપોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: 60 મિલી / એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ કરવો
  • સુસંગતતા: એકલું છાંટવું હિતાવહ છે.
  • અસરનો સમયગાળો: 15-20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: મરચા, ટામેટા, રીંગણ, ભીંડા, કપાસ
  • વિશેષ વર્ણન: ઈયળ માટે લાંબા ગાળાનું અસરકારક જંતુનાશક
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાકુમી (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹339₹600
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો