કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
બ્રાંડ: એફએમસી
₹3953₹5381

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચા, અરહર, સોયાબીન, ગ્રામ: એકર દીઠ 60 મિલી; શેરડી: ઉંધઇ 200 થી 250 મિલી. એકર દીઠ, ડુંખની ઈયળ ,ટોચની ઈયળ 150 મિલી. એકર દીઠ; રીંગણ : એકર દીઠ 80 મિલી; અળદ : એકર દીઠ 40 મિલી, કરેલા : એકર દીઠ 40 થી 50 મિલી. ભીંડા : 50 મિલી એકર દીઠ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર : ગભમરાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ, કોબીજ: હીરા ફૂદી, કપાસ: અમેરિકન જીંડવાની ઈયળ, ટપકા વાળી ઈયળ, ટોબેકો ઈયળ, શેરડી: ઉધઈ, 200-250 મિલી, વહેલી થડની ઈયળ, , ટોચની ઈયળ; ટામેટાં: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; મરચાં: ફળની ઈયળ; રીંગણા:થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; તુવેર: શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ; સોયાબીન: લીલી ઈયળ, થડની માખી ગ્રિડલ બીટલ; ચણા; શીંગની ઈયળ, અડદ: શીંગની ઈયળ ; કકારેલા: ફળની ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ; ભીંડા: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ.
  • સુસંગતતા: એકલુ જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ
  • અસરનો સમયગાળો: 15 થી 20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર , કોબીજ, કપાસ, ટામેટા, મરચું,તુવેર, સોયાબીન, કાબુલી ચણા, શેરડી, રીંગણ, ચણા, કારેલી, ભીંડા
  • વિશેષ વર્ણન: જીવાતના સંચાલન માટે ઉત્તમ ઉપાય
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો