કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 150 મિલી
બ્રાંડ: એફએમસી
₹1975₹2710

રેટિંગ્સ

4.3
201
40
31
14
20

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચા, અરહર, સોયાબીન, ગ્રામ: એકર દીઠ 60 મિલી; શેરડી: ઉંધઇ 200 થી 250 મિલી. એકર દીઠ, ડુંખની ઈયળ ,ટોચની ઈયળ 150 મિલી. એકર દીઠ; રીંગણ : એકર દીઠ 80 મિલી; અળદ : એકર દીઠ 40 મિલી, કરેલા : એકર દીઠ 40 થી 50 મિલી. ભીંડા : 50 મિલી એકર દીઠ
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર : ગભમરાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ, કોબીજ: હીરા ફૂદી, કપાસ: અમેરિકન જીંડવાની ઈયળ, ટપકા વાળી ઈયળ, ટોબેકો ઈયળ, શેરડી: ઉધઈ, 200-250 મિલી, વહેલી થડની ઈયળ, , ટોચની ઈયળ; ટામેટાં: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; મરચાં: ફળની ઈયળ; રીંગણા:થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; તુવેર: શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળ; સોયાબીન: લીલી ઈયળ, થડની માખી ગ્રિડલ બીટલ; ચણા; શીંગની ઈયળ, અડદ: શીંગની ઈયળ ; કકારેલા: ફળની ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ; ભીંડા: ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ.
  • સુસંગતતા: એકલુ જ ઉપયોગ કરવો જોઇએ
  • અસરનો સમયગાળો: 15 થી 20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર , કોબીજ, કપાસ, ટામેટા, મરચું,તુવેર, સોયાબીન, કાબુલી ચણા, શેરડી, રીંગણ, ચણા, કારેલી, ભીંડા
  • વિશેષ વર્ણન: જીવાતના સંચાલન માટે ઉત્તમ ઉપાય
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972