કોરાજન મીની કોમ્બો કીટ
બ્રાંડ: એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
₹1299₹1932

મુખ્ય મુદ્દા:

  • કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન: કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી + સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી