કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
બ્રાંડ: બેયર
₹1225₹1560

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઇમીડેક્લોપ્રીડ 30.5% CP
  • માત્રા: 24-30 મિલી/ એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: કપાસ: મોલો મશી, તડતડિયા, થ્રિપ્સ: ડાંગર: ભૂખરા ચુસીયા, સફેદ પીઠ વાળા ચુસીયા
  • સુસંગતતા: સ્ટીકિંગ એજંટો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 11 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ ડાંગર
  • વિશેષ વર્ણન: તે સૌથી આઘાતજનક જંતુ કીટ સામે ખુબજ અસરકારક છે
સંબંધિત ઉત્પાદનો
મોક્ઝીમેટ (600 ગ્રામ )
₹750₹771
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
શૂટર (થાયોમેથોક્ઝામ 75% એસ.જી) 100 ગ્રામ
₹550₹790
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
મેડ્રિડ (એસીટામાપ્રીડ 20% એસપી) 100 ગ્રામ
₹164₹240
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹339₹480
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1225₹1560
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 500 મિલી
₹1400₹1600
સિન્જેન્ટા અલિકા (થાઈઓમેથોકઝામ 12.6% + લેમડાસાયલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સી) 200 મિલી
₹585₹620
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹349₹405
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹900
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
ધાનુકા-ધાનુસ્ટીન 50% ડબ્લ્યુપી (કાર્બેનડાઝીમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
કિલ- એક્સ (થાયોમેથોક્ષામ 12.6% +લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5% ઝેડસી ) 200 મી.લી.
₹525₹700
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત મહારાષ્ટ્ર માટે લાગુ પડે છે. જો તમે મહારાષ્ટ્ર ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો