કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹850₹1097

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચાં, તુર , સોયાબીન, ચણા : 60 મિલી / એકર; શેરડી:ઉંધઇ 200-250 મિલી/એકર, ડુંખની ઈયળ , ટોચની ઈયળ 150 મિલી/એકર; રીંગણ: 80 મિલી/એકર; અડદ : 40 એમએલ / એકર, કારેલા : 40-50 મિલી / એકર. ભીંડા: 50 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ; કોબીજ: હીરા ફૂદું 60 મિલી; કપાસ: અમેરિકન ઈયળ,ટપકા વાળી ઈયળ, શેરડી: ઉધઈ, 200-250 મિલી, શરૂવાતની થડની ઈયળ, ટોચની ઈયળ; ટામેટા: ફળ ખાનાર ઈયળ; મરચું: ફળ ખાનાર ઈયળ; રીંગણ: થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; તુવેર: શીંગની ઈયળ; સોયાબીન:લીલી ઈયળ, થડની માખી, ગર્ડલ બીટલ;ચણા: શીંગની ઈયળ; અડદ: શીંગની ઈયળ; કારેલા: ફળ ખાનાર ઈયળ અને લીલી ઇયળો; ભીંડા: ફળ ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: એકલું ઉપયોગ કરવો જોઇએ
  • અસરનો સમયગાળો: 15-20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.વધુ માહિતી માટે ‘નિષ્ણાતની મદદની જરૂર છે’ બટન પર ક્લિક કરો
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચું, તુવેર , સોયાબીન, ચણા , શેરડી, રીંગણ, અડદ , કારેલા , ભીંડા
  • વિશેષ વર્ણન: જીવાતના વ્યવસ્થાપન માટે ઉત્તમ ઉકેલ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹1849₹1855
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (1 કિગ્રા)
₹609₹900
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
કૂપન
તમે પસંદ કરેલ ઉત્પાદન કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી અને સૂચવેલ કિંમત ફક્ત ગુજરાત માટે લાગુ પડે છે. જો તમે ગુજરાત ના નથી તો કૃપા કરીને સબમિટ કરતા પહેલા તમારું સાચું રાજ્ય પસંદ કરો.
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો