કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
બ્રાંડ: ધાનુકા
₹850₹1097

રેટિંગ્સ

4.2
42
11
7
1
6

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 18.5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચાં, તુર , સોયાબીન, ચણા : 60 મિલી / એકર; શેરડી:ઉંધઇ 200-250 મિલી/એકર, ડુંખની ઈયળ , ટોચની ઈયળ 150 મિલી/એકર; રીંગણ: 80 મિલી/એકર; અડદ : 40 એમએલ / એકર, કારેલા : 40-50 મિલી / એકર. ભીંડા: 50 મિલી/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર: ગાભમારાની ઈયળ, પાન વાળનારી ઈયળ; કોબીજ: હીરા ફૂદું 60 મિલી; કપાસ: અમેરિકન ઈયળ,ટપકા વાળી ઈયળ, શેરડી: ઉધઈ, 200-250 મિલી, શરૂવાતની થડની ઈયળ, ટોચની ઈયળ; ટામેટા: ફળ ખાનાર ઈયળ; મરચું: ફળ ખાનાર ઈયળ; રીંગણ: થડ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; તુવેર: શીંગની ઈયળ; સોયાબીન:લીલી ઈયળ, થડની માખી, ગર્ડલ બીટલ;ચણા: શીંગની ઈયળ; અડદ: શીંગની ઈયળ; કારેલા: ફળ ખાનાર ઈયળ અને લીલી ઇયળો; ભીંડા: ફળ ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: એકલું ઉપયોગ કરવો જોઇએ
  • અસરનો સમયગાળો: 15-20 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.વધુ માહિતી માટે ‘નિષ્ણાતની મદદની જરૂર છે’ બટન પર ક્લિક કરો
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર , કોબી, કપાસ, ટામેટા, મરચું, તુવેર , સોયાબીન, ચણા , શેરડી, રીંગણ, અડદ , કારેલા , ભીંડા
  • વિશેષ વર્ણન: જીવાતના વ્યવસ્થાપન માટે ઉત્તમ ઉકેલ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (250 ગ્રામ)
₹1825₹2100
બાયર નેટિવો (ટેબુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી) 100 ગ્રામ
₹809₹1050
સુમીટોમો હોસી GA 0.001 % 1 લીટર
₹650₹900
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુસ્ટિન 50% ડબલ્યુપી (કાર્બેન્ડાઝિમ) 500 ગ્રામ
₹330₹430
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹1849₹1855
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹649₹1025
મેટકો (મેટાલિકઝેલ 8% ડબ્લ્યુ પી +મેન્કોઝેબ 64%) 1 કિગ્રા
₹1149₹1320
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹339₹600
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
પાવર જેલ- પાક પોષણ (500 ગ્રામ )
₹399₹650
સુમિટોમો હરુ 500 ગ્રામ
₹390₹530