ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
10 gm
બ્રાંડ: હાઈવેજ
₹375₹463
મુખ્ય મુદ્દા:
  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ,રબી
  • વાવણીની પધ્ધતિ: ફેર રોપણી
  • વાવણીનું અંતર: બે હાર વચ્ચે :3.5;બે બે છોડ વચ્ચે :1 ફીટ
  • વિશેષ વર્ણન: ગરમી અને પાન નો કોક્ડવા વાયરસ માટે સહનશીલ
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહી આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. આ સંપુર્ણપણે જમીનના પ્રકાર અને આબોહવાની સ્થિતિયો પર આધારિત છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટે હંમેશા પ્રોડ્ક્ટ લેબલ્સ અને પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો
સંબંધિત ઉત્પાદનો
પેજર (ડાયાફેનથ્યુંરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 1 કિલો
₹2000₹2905
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
ધાનુકા - પેજર 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો (10 પેકેટો) ડ્રમ
₹3500₹5100
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા - પેજર - 500 ગ્રામ
₹1050₹1505
ધાનુકા - પેજર (500 ગ્રામ)
₹1100₹1505
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા - પેજર - 250 ગ્રામ
₹590₹801
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 30 કિલો ડ્રમ
₹3400₹4468
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 7 મિલી
₹209₹216
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)250 મિલી
₹235₹325
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹494
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 1 કિ.ગ્રા.
₹335₹430
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹465
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
ધાનુકા - પેજર 250 ગ્રામ
₹600₹801
ક્રોમંડળ ગ્રોમોર 0-52-34 (1 કિગ્રા)
₹229₹280
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 1 લિટર
₹1400₹1640
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
ફર્ટીસ WG 3 કિગ્રા
₹400₹510
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹689₹1025
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)500 મિલી
₹421₹584
શ્રીરામ 20:20:20 (1 કિ.ગ્રા.)
₹155₹180
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹175₹450
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
બેયર રીજેન્ટ (ફિપ્રોનિલ 5 % એસસી) 500 મિલી
₹715₹840
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
બેયર ઓબેરોન (સ્પિરોમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ન્યુટ્રિપ્રો 20% બોરોન 500 ગ્રામ
₹185₹250
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹350₹500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 500 મીલી
₹525₹600
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹359₹610
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
વી એન આર-109 મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹400₹576
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
કીટોગાર્ડ (250 મિલી)
₹700₹715
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) (1 લીટર)
₹1000₹1178
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹405
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹335₹358
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો