એમએચ - યુપીએલ ઓપી વટાણા જીએસ -10 (5 કિગ્રા) બીજ
બ્રાંડ: યુપીએલ
₹1450₹2500

અન્ય મુદ્દા

  • ખાસ વિશેષતાઓ:ભૂકીછારા સામે પ્રતિકારક

મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ, રવિ
  • વાવણીની પધ્ધતિ: થાણીને
  • વાવણીનું અંતર: ચાસ થી ચાસનું અંતર : 45 સેમી; છોડથી છોડનું અંતર : 10 સેમી
  • વિશેષ વર્ણન: વધારે ઉપજ ક્ષમતા
  • ફળાઉનો પ્રકાર: સિંગલ
સંબંધિત ઉત્પાદનો
એસ્કેન હાયવેજ નૂર-હાયબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ) બીયારણ
₹500₹570
અજિત 22 ચોળી (500 ગ્રામ) બીજ
₹250₹285
કલાઉસ ચંપા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹1000₹1450
ગોલ્ડકિંગ પાવર 11 ગમ ગુવાર (2 કિલો) બીજ
₹270₹308
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
મહિકો 8 (એમએચબીજી-8) દૂધી (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹342
મહિકો વરદ (MGH-4) દુધી (50ગ્રામ) બિયારણ
₹225₹330
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
નુન્હેમ્સ (યુએસ એગ્રી)- યુએસ 702 મરચાં (1500 બીજ) બિયારણ
₹410₹485
નુનહેમ્સ - ઓજસ મરચી (1500 બીજ) બીજ
₹340₹400
નુન્હેમ્સ સંપૂર્ણા ટામેટા (3000 બીજ) બીજ
₹520₹730
નન્હેમ્સ - સરતાજ ભીંડા (7000 બિયારણ)
₹650₹1520
નૂનહેમ્સ બેલે હાઈ (કાકડી) 250 બીજ
₹130₹160
નનહેમ્સ મરચા - યુએસ 730 (1500 બીજ) બીજ
₹450₹610
નુન્હેમ્સ( યુએસ એગ્રી)યુએસ 1143 ટામેટા (3000 બીજ) બિયારણ
₹850₹1215
પાહુજા સ્પીડ બોલ એફ 1 હાયબ્રીડ કોબીજ (10 ગ્રામ) બીજ
₹210₹320
પીરામીડ ઓમેગા હાયબ્રીડ મરચી (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹475₹500
સિમિનીઝ-મરચી સી્તારા ગોલ્ડ(10 ગ્રામ)બીયારણ
₹470₹660
સેમીનીસ કોબીજ ઇન્દુ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹250₹318
સેમિનીસ હાયબ્રીડ કોબીજ વન્ડર બોલ (10 ગ્રામ) બીજ
₹250₹273