એગ્રોનીલ એક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી) 100 મિલી
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹135₹175

રેટિંગ્સ

4.1
84
15
17
7
13

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ફિપ્રોનિલ 5% એસસી
  • માત્રા: ડાંગર : 400 થી 600 મિલી એકર દીઠ; કોબી, મરચાં: એકર દીઠ 320 થી 400 મિલી; શેરડી, કપાસ (મોલો , લીલી પોપટી થ્રિપ્સ, સફેદ માખી ) એકર દીઠ 600-800 મિલી, કપાસ: ઈયળ એકર દીઠ 800 મિલી
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: ડાંગર : ગાભમારાની ઈયળ, કંટીના ચુસીયા, તીતીઘોડો, કોબીજ: હીરાફૂદી, મરચાં: થ્રિપ્સ, મોલો મશી, ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; શેરડી: વહેલો થડની ઈયળ અને મૂળની ઈયળ, કપાસ: મોલો મશી, લીલી પોપટી, થ્રિપ્સ, સફેદ માખી, જીંડવાની ઈયળ.
  • સુસંગતતા: મોટાભાગના જંતુનાશકો સાથે સુસંગત
  • અસરનો સમયગાળો: 10 થી 12 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: ડાંગર, કોબીજ, મરચી, શેરડી. કપાસ
  • વિશેષ વર્ણન: થ્રિપ્સ, મોલો અને ઈયળ માટે સૌથી અસરકારક
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો