ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
બ્રાંડ: ઇન્ડોફિલ
₹182₹255

મુખ્ય મુદ્દા:

  • રાસાયણિક બંધારણ: ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ)
  • માત્રા: ઘઉં, મકાઈ, ડાંગર, જુવાર, બટેટા, ટામેટા, મરચું (ફળ નો સડો , રાઇપરોટ, પાંદડાના ટપકા ), કોબીજ (પાન ના ટપકા ), મગફળી (ટિકાનો રોગ અને કાટ), દ્રાક્ષ, કેળા, જીરું, કઠોળ, તડબૂચ, બાટલી, લોટ , ડુંગળી, આદુ, બીટ, સોયાબીન, સૂર્યમુખી, દાળ, નાળિયેર, અખરોટ : 600-800 ગ્રામ / એકર; જામફળ: 2 ગ્રામ / 1 એલટીઆર; સફરજન: 3 ગ્રામ / 1 એલટીઆર; મગફળી (બીજ ઉપચાર-મૂળનો સડો ) 2.5 થી 3.0 ગ્રામ / કિલો બીજ; માટીનો ખાડો: મરચાં (ભીનાશ પડતાં); ફૂલકોબી (કોલર રોટ- બીજ અંકુરણ પછી): 3 ગ્રામ / લિટર પાણી
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ ,ડ્રેનચિંગ, બીજમાવજત
  • ઉપયોગીતા: ઘઉં: ભૂરા અને કાળા ગેરુ, અંગારિયોં, મકાઈ: પાનના ટપકા, તરછારો, ડાંગર: કરમોડી, જુવાર: પાનના ટપકા; બટાકા: પાછતરો સુકારો, આગતરો સુકારો; ટામેટા: પાછતરો સુકારો, ફળનો સડો , પાનના ટપકા; મરચાં: ધરું કોહવારો, ફળનો સડો, પાનના ટપકા; કોબીજ: થડનો સડો, પાનના ટપકા ; મગફળી: ગેરુ, થડનો સડો, પાનના ટપકા, દ્રાક્ષ: પાનના ટપકા, તરછારો, એન્થ્રેકોનોઝ; જામફળ: ફળનો સડો; સફરજન: સ્કેબ અને જીરું સુકારો ટેટી: તરબૂચ: એન્થ્રેકોનોઝ; દૂધી: એન્થ્રેકોનોઝ; કારેલા: એન્થ્રેકોનોઝ; ડુંગળી: પાનમાં સુકારો; બીટ: પાનના ટપકા ; સોયાબીન: ગેરુ, સૂર્યમુખી: પાનના ટપકા, પાન ગેરુ; નાળિયેર: પાનના ટપકા.
  • સુસંગતતા: તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં આવતા જંતુનાશકો સાથે સુસંગત છે. આ ચૂનો સલ્ફર અને બોર્ડોક્સ મિશ્રણ અથવા આલ્કલાઇન ઉકેલો સાથે સુસંગત નથી.
  • અસરનો સમયગાળો: 10 દિવસ
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જંતુના ઉપદ્રવ અથવા રોગની તીવ્રતા પર આધારીત છે.
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: સફરજન, કેળા, કઠોળ, કારેલા, દૂધી, દ્રાક્ષ, કોબીજ, મરચા, નાળિયેર, આદુ, દ્રાક્ષ, મગફળી, જામફળ, જુવાર, મકાઈ, ટેટી, ડુંગળી, ડાંગર, બટાકા, સોયાબીન, બીટ, સૂર્યમુખી, ટેપિઓકા, ટામેટા, અખરોટ, તડબૂચ, ઘઉં
  • વિશેષ વર્ણન: અસરકારક રક્ષણાત્મક ફૂગનાશક કે ક્રોસની વિશાળ શ્રેણીમાં વનસ્પતિના પેથોજેન્સના તમામ ચાર મોટા વર્ગ દ્વારા થતાં રોગોને નિયંત્રિત કરે છે.
  • ખાસ ટિપ્પણી: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ ઉત્પાદન વિગતો અને ઉપયોગ માટેના નિર્દેશો માટે હંમેશાં ઉત્પાદનના લેબલ્સ અને સાથેની પત્રિકાઓનો સંદર્ભ લો.
સંબંધિત ઉત્પાદનો
યુપીએલ - ઉલાલા - ફ્લોનીકામિડ 50 ડબ્લ્યુજી (500 ગ્રામ)
₹4499₹6350
બાયર ઓબેરોન (સ્પિરઓમેસિફેન 240 એસસી 22.9% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ) 100 મિલી
₹500₹650
બાયર એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપિનબ 70% ડબલ્યુપી) 1 કિગ્રા
₹669₹800
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાકલોપ્રિડ 40%) 40 ગ્રામ
₹459₹620
નુટ્રી પ્રો બોરોન 20 % - 1 કિગ્રા
₹335₹430
બાયર કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડાક્લોપ્રિડ 30.5% એસસી) 250 મિલી
₹1225₹1560
ટાટા બહાર - 1 લીટર
₹799₹1025
ગોદરેજ વિપુલ બુસ્ટર 1 લીટર
₹475₹700
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹349₹545
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (250 ગ્રામ)
₹425₹560
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹585₹620
સ્ટેલર ( જીબ્રેલીક એસિડ 0.001 %) 1 લીટર
₹480₹885
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
યુપીએલ સાફ કાર્બેન્ડાઝિમ 12% + મન્કોઝેબ 63% ડબ્લ્યુપી (250 ગ્રામ)
₹169₹241
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર 95 % (250 ગ્રામ)
₹349₹500
મેન્ડોઝ (માન્કોઝેબ 63% + કાર્બેન્ડાઝિમ 12% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹309₹385