ઇનોવેટીવ સંગમ લીલા મગ બીજ (1 કિલો)
બ્રાંડ: ઇનોવેટિવ
₹210₹350

અન્ય મુદ્દા

  ઉત્પાદન હાઇલાઇટ્સ

  બિયારણ દર4 - 5 કિલો/એકર

  મુખ્ય મુદ્દા:

  • વાવણીની ઋતુ: ખરીફ
  • વાવણીનું અંતર: બે ચાસ વચ્ચે: 1 ફૂટ
  • વિશેષ વર્ણન: લીલી શીંગો;લીલા; સુંવાળા અને બીજ; નિયમિત ચોમાસાની માટે ખૂબ જ ઓછી સિંચાઇ; આ એક બિન-પિયત પાક છે પરંતુ સપ્ટેમ્બર અંતમાં વાવેતર કર્યું હોય તો સિંચાઈ માટે જરૂરી છે
  • પાકનો સમયગાળો: 65 - 70 દિવસ