ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
  તમારી વિનંતી સફળતાપૂર્વક મોકલવામાં આવી છે
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
100 gm
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹320₹600
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી
  • માત્રા: 80-100 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બધી જ અંદર અને બહારથી કોરી ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: સ્ટિકીંગ એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, ભીંડા, કોબીજ, મરચી, રીંગણ, તુવેર, છોલે ચણા, દ્રાક્ષ, ચા
સંબંધિત ઉત્પાદનો
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹900₹1097
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 150 મિલી
₹2000₹2710
મેટલમેન મેન્કોઝેબ 64% + મેટાલેક્સિલ 8% (500 ગ્રામ)
₹550₹620
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 30 મિલી
₹450₹579
ધાનુકા-કવર લીક્વીડ(રાયનેકસીપીર) 60 મિલી
₹850₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1550₹1972
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹845₹1050
ધાનુકા - અરેવા - 500 ગ્રામ
₹620₹885
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1190₹1320
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹445₹579
યુપીએલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹195₹275
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
યુ પી એલ - સાફ - 1000 ગ્રામ
₹600₹750
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹325₹551
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 500 મિલી
₹325₹480
યુ પી એલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹560
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹350₹370
ટાટા બહાર (500 મિલી)
₹430₹610
ધાનુકા - અરેવા 500 ગ્રામ
₹620₹885
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)50 ગ્રામ
₹425₹570
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹300
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 100 મિલી
₹77₹92
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹2000₹2710
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 250 ગ્રામ
₹280₹329
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹815₹1211
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹350₹551
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% 250 મિલી
₹325₹445
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹900₹1097
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 30 મિલી
₹500₹579
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹400₹650
યુ પી એલ - સાફ - 250 ગ્રામ
₹160₹203
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹785₹1211
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- ભૂરી શીટ
₹220₹225
બેરિક્ષ મેજિક સ્ટીકર ક્રોમેટીક ટ્રેપ- પીળી શીટ
₹220₹225
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 60 મિલી
₹835₹1097
ડાઉ મિરેક્યુલન (ટ્રાઈએકોનટેનોલ 0.05% EC) 250 મિલી
₹217₹220
ધાનુકા - અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹660₹680
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹320₹551
ધાનુકા અરેવા - 250 ગ્રામ
₹340₹467
યુપીએલ - સાફ - 500 ગ્રામ
₹300₹383
ધાનુકા - અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹655₹800
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
કૃપા કરીને અમને તમારો નંબર આપો! અમારી ટીમ તમને કોલ કરીને તમારા ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરશે.
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો