અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
બ્રાંડ: પાવરગ્રો
₹339₹600
મુખ્ય મુદ્દા:
  • રાસાયણિક બંધારણ: ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી
  • માત્રા: 80-100 ગ્રામ/એકર
  • વાપરવાની પદ્ધતિ: છંટકાવ
  • ઉપયોગીતા: બધી જ અંદર અને બહારથી કોરી ખાનાર ઈયળ
  • સુસંગતતા: સ્ટિકીંગ એજન્ટ સાથે સુસંગત
  • વાપરવાની આવૃત્તિ: જીવાત ના ઉપદ્રુવ અને રોગની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે .
  • કયા પાકમાં વપરાય છે: કપાસ, ભીંડા, કોબીજ, મરચી, રીંગણ, તુવેર, છોલે ચણા, દ્રાક્ષ, ચા
સંબંધિત ઉત્પાદનો
બેયર નેટિવો (ટેબ્યુકોનાઝોલ 50% + ટ્રાઇફ્લોક્સિસ્ટ્રોબિન 25% ડબલ્યુજી)100 ગ્રામ
₹809₹1050
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹799₹1220
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઈમામેકટીન) 500 ગ્રામ
₹1499₹1972
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1099₹1601
તાકત (હેક્સાકોનાઝોલ 5% + કેપ્ટન 70% ડબલ્યુપી) 500 ગ્રામ
₹649₹680
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 300 મિલી
₹3953₹5381
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹799₹1025
એન્ટ્રાકોલ (પ્રોપીનેબ 70% WP) 1 KG
₹669₹800
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹989₹1400
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹339₹600
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 1000 ગ્રામ
₹1149₹1320
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹609₹750
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
X
એગ્રોસ્ટાર ને પસંદ કરવા બદલ આભાર!
મોબાઈલ નંબર*
પૂરું નામ
રાજ્ય:*
કૂપન
‘સબમિટ કરો’ પર ક્લિક કરીને, તમે તમારી માહિતી એગ્રોસ્ટારને મોકલવા માટે સંમત થાઓ છો. જે લાગુ કાયદા મુજબ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે.એગ્રોસ્ટાર શરતો
એગ્રોસ્ટાર માંથી પ્રોડક્ટ ખરીદવાની બીજી રીત
અમારી એપ ડાઉનલોડ કરો
હમણાં જ એગ્રી-ડોક્ટર સાથે વાત કરો
હમણાં જ ફોન કરો