અમૂલ ફેર્ટી બુસ્ટ (210 ગ્રામ) કેટલ ફીડ
બ્રાંડ: અમુલ
₹250₹315

મુખ્ય મુદ્દા:

  • હેતુ: પ્રજનન ક્ષમતા માં વધારો કરવા
  • વિશેષતાઓ: પશુના ગર્ભાશયનો ઝડપી વિકાસ કરવા માટે, પશુમાં વાંઝીયાપણું દૂર કરવા માટે, પશુ વેતરમાં (ગરમીમાં) ન આવતું હોય, ઉથલા (રિપીટ બ્રીડીંગ) કરતુ હોય તેને નિવારણ કરવા, સ્ત્રી બીજ છૂટું કરવા માટે
  • માત્રા: 10 ગ્રામ / દિવસ