पानावरील पांढरे डाग
दुय्यम लक्षणे - पानावर वेड्यावाकड्या रेषा ; रेषा आलेली पाने मरणे