પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય; કારણ- મોઝેક જીવાણું ; નિયંત્રણ- ચુસીયા જીવાતનું દવાથી નિયંત્રણ કરવું
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ