खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे- नवी पाने गुंडाळली जाणे; साखरी द्रवाचा स्त्राव ; जुनी पाने काळी होणे
या समस्येचे उपाय