બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - કર્લીંગ થ્રીપ્સ ; કથીરી; સફેદ માખી ; જીવાણુંથી થતો કોકડવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
બેરીક્સ - મેજિક સ્ટીકર (બ્લુ) 5 નો સેટ
બેરીક્સ - મેજિક સ્ટીકર (બ્લુ) 5 નો સેટ
₹220₹500
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹235
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹379₹551
ઓમાઇટ (1 લીટર)
ઓમાઇટ (1 લીટર)
₹1399₹1611
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-1 કિગ્રા
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-1 કિગ્રા
₹500₹530
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )250 મિલી
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )250 મિલી
₹999₹1380
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹699₹1071
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
કિટાઝિન(કિટાઝિન 48% ઇસી)250 મિલિ
₹269₹295
ધાનુકા ઓમાઇટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 250 મિલી
ધાનુકા ઓમાઇટ (પ્રોપરગાઇટ 57% ઇસી) 250 મિલી
₹399₹425
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
ઇંડોફિલ ઝેડ -78 (ઝાઈનેબ 75% ડબ્લ્યુ પી )-500 ગ્રામ
₹399₹530
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
₹1369₹1476
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹469₹597
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )100 મિલી
રીમોન (નોવાલયુરન 10% ઇસી )100 મિલી
₹429₹650
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
ધાનૂકોપ 50% ડબલ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઇડ) 500 ગ્રામ
₹499₹595
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 500 ગ્રામ
₹239₹325
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
ઇન્ડોફીલ એમ -45 (મેન્કોઝેબ ) 1 કિલો
₹449₹620
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
ટાટા માનીક (એસેટામિપ્રિડ 20% એસપી) (100 ગ્રામ)
₹199₹205