ફળોમાં કાણા પડેલા છે
ફળોમાં કાણા પડેલા છે
ગૌણ લક્ષણો - ફળોમાં ગોળ કાણાં પડવા; કોરી ખાધેલા પાન.ઉકેલ: ગલગોટાનો ઉપયોગ પિંજર પાક તરીકે કરવો ફેરોમોન /પ્રકાશ પિંજર વાપરવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 100 ગ્રામ
₹379₹551
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 250 ગ્રામ
ધાનુકા ઇએમ 1 (ઇમામેકટીન) 250 ગ્રામ
₹819₹1211
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 75 મિલી
₹2129₹2160
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹699₹1071
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 60 મિલી
₹1049₹1130
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 30 મિલી
₹469₹597
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
સિંજેન્ટા અલિકા (થાયોમેથોક્સમ 12.6% + લેમ્બડાસિહાલોથ્રિન 9.5% ઝેડ સીસી) 200 મી.લી.
₹679₹695
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
ટાટા ટાકુમી (ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 20% ડબ્લ્યુડીજી) (100 ગ્રામ)
₹775₹1071
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 60 મિલી
₹929₹1130
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
કવર લિક્વિડ (રાયનોક્સીપીર) 150 મિલી
₹1999₹2792
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 180 મિલી
₹2309₹2556
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 30 મિલી
કોરાજન (રાયનાક્સીપાયર) 30 મિલી
₹539₹597
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 7 મિલી
ડાઉ ટ્રેસર (સ્પિનોસેડ 45% એસસી) 7 મિલી
₹239₹245
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
ડાઉ ડેલિગેટ (સ્પિનીટોરમ 120 એસસી) 100 મિલી
₹1369₹1476
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
અમેઝ -એક્સ (ઈમામમેકટીન બેન્ઝોઇટ 5% એસજી )100 ગ્રામ
₹329₹600