પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
પાન કપ આકારના થવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - બદામી અને પાંદડાની ટોચ વળી જાય અને ફૂલો સુકાય જાય અને પડી જાય છે. ફળો પરના ઘસરકા બજાર મૂલ્ય ઘટાડે છે. ઉકેલ: વાદળી ચીકણા પિંજર વાપરવા.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ