પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
પાન વળી જવા અને તેમાં જાળા પડવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર છુટાછવાયા સફેદ ટપકા; પાન ઉંધી હોડી જેવા આકારના થવા; પાનની દાંડી લાંબી થવી