પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય