પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
પાન પીળા પડવા અને વળી જવા
ગૌણ લક્ષણો-પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ