AgroStar
બધા પાક
કૃષિ જ્ઞાન
કૃષિ ચર્ચા
એગ્રી દુકાન
પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા
પાન પીળા પડવા અને સુકાઈ જવા
ઝાડ ની ટોચની કુમળી ડાળીઓ સુકાવા લાગે છે અને ટોચથી ધીમે ધીમે નીચેની તરફ પ્રસરી સંપૂર્ણ સૂકાઈ જાય છે અને તેથી જ આ રોગનું નામ ડાઈ-બેક રખવામાં આવ્યું છે; ત્યાર બાદ ગુલાબી રંગની ફૂગનો વિકાસ થાય છે તેમાં ફૂગ નો ફેલાવો કરતા સ્પોર હાજર છે રોગના છેલ્લા તબક્કામાં; છાલ ફાટી ને ઊખડી જાય છે જ્યારે પાંદડા પીળા થઇ ને ખરી પડે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ