ફૂલ ખરવાં
ફૂલ ખરવાં
ગૌણ લક્ષણો - પાંદડા; મૂળ અને ફળ ઉપર નાના પાણીમાં ભીંજાયેલા; ગાઢ કલરના તૈલી ડાઘા નું દેખાવું; મૂળ અને ડાળીઓ વર્તુળાકાર (મેખલા જેવું) અને તિરાડ પાડવાના લક્ષણો આપી શકે; કેટલાક કિસ્સાઓમાં ફળો L આકારની તિરાડ સાથે ખુલી જાય છે; ઉકેલ: સ્ટ્રેપટોમાઈસીન અને કોપર ઓક્સિક્લોરાઈડ જેવા રસાયણો નો ઉપયોગ કરવો
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ