બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા-શીંગ કોરી ખાનાર ઈયળનો પ્રકોપ; સફેદ માખી પ્રકોપ; ફુગથી થતા પાંદડા પર ડાઘા અને મોઝેક વિષાણુંનો પ્રકોપ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ