બધી સુરક્ષા
બધી સુરક્ષા
સામાન્ય સુરક્ષાનાં મુદ્દા - થ્રીપ્સનો પ્રકોપ; મોલાનો પ્રકોપ/ મધિયાનો પ્રકોપ; કથીરીનો પ્રકોપ; ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ; થડ કોરી ખાનાર ઈયળનો પ્રકોપ; ફળ માખીનો પ્રકોપ; પાંદડા પર ફુગજન્ય ડાઘા; પાંદડા બ્લાઈટ; તેલના ડાઘ; સુકાય જવું; કૃમિ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ