પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય
ગૌણ લક્ષણો - પાન પર પીળા અને લીલા રંગની મોઝેક અસર દેખાય. ઉકેલ: ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ