પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
પીળા -કથ્થઈ ટપકાં
ગૌણ લક્ષણો- પીળા-કથ્થઈ ટપકા પડવા; પાન સુકાઈ અને કરમાઈ જવા.ઉકેલ: વેળાસર સિંચાઈ કરવી.