પીળાશ અને સુકારો
પીળાશ અને સુકારો
ગૌણ લક્ષણો - કેટલીક ડાળખીઓ અને ડાળીઓમાં પાંદડાંઓના પીળા થવાનું અને ખરવાની પ્રક્રિયા જોવા મળે છે છાલ ઉપર લંબરૂપે મૂળમાં તિરાડ પાડવી અને ભૂરા રંગના ડાઘ ના ધબ્બા; વૃક્ષના સંપૂર્ણ પાન ખરી જવા