પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
પાનની ઉપરની બાજુ પર કાળી ફૂગ.
ગૌણ લક્ષણો- પાન નીચેની બાજુથી વળી જવા; ખાંડ જેવા પદાર્થનું ઝરણ અને જુના પાન કાળા પડી જતા જોવા મળે છે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ