છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
છોડનો વિકાસ રૂંધાવો અને મૂળમાં ગાંઠો થવી
ગૌણ લક્ષણો - વિકાસ રૂંધાવો; મૂળિયાં ઉપર ગાંઠો; પાંદડાના કદ અને સંખ્યામાં અને ઝૂડીના વજનમાં ઘટાડો