પાંદડા પર ગોળાકાર કાળા ડાઘા
પાંદડા પર ગોળાકાર કાળા ડાઘા
ગૌણ લક્ષણો - પાંદડા;પુષ્પટોપી અને ફળો પર નાના; નિયમિત અનિયમિત કાળા ડાઘા જે પાછળથી ઘેરા કથ્થઈ ટપકા થાય છે . ચેપગ્રસ્ત પાંદડા પીળા પડે છે અને પડી જાય છે.
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ