पानावर डाग
पानावर डाग
दुय्यम लक्षणे - या रोगाचे काळे डाग पानांवर; देठावर व खोडावर दिसतात.