શીંગમાં કાણા
શીંગમાં કાણા
ગૌણ લક્ષણો- શીંગમાં કાણાં અને ક્યારેક આખી શીંગો કોરી ખાય છે. ઉકેલ: ફેરોમોન ટ્રેપ વાપરવો