कमी वाढ
कमी वाढ
कमी फांद्या ; पानाचा कमी झालेला आकार; पानांची कमी वाढ . खतांची शिफारस केलेली मात्रा वापरा
या समस्येचे उपाय