मूळ काळे पडणे
मूळ काळे पडणे
दुय्यम लक्षणे- मुळांवर काळे डाग; प्रभावित मुळांचा भाग कुजणेउपाय: एक पीक पद्धत टाळा