खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
खालच्या पानांच्या वरच्या बाजूला काळपट बुरशी.
दुय्यम लक्षणे - मोठ्या प्रमाणात कोवळ्या शेंड्यांची वाढ; किटकांनी व्यापलेला पानांचा खालील पृष्ठभाग; पाने गुंडाळली जाणे व पानांवर सुरकुत्या पडणे; गोड स्त्रावामुळे काळपट बुरशीची वाढ होते.
या समस्येचे उपाय