પાન પર સફેદ ભૂકી
પાન પર સફેદ ભૂકી
ગૌણ લક્ષણો- પાન પર સફેદ ભૂકી જોવા મળે છે વધુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પૂર્ણ પાન; થડ અને શીંગો પર અસર દેખાય છે.