ધરુ મૃત્યુ
ધરુ મૃત્યુ
ગૌણ લક્ષણો-ઉગતા પહેલાં બીજ સડી જાય છે અને ઉગ્યા પછી ધરુનો કોલર વિસ્તાર સડી જાય છે અને ધરુ જમીન પર ઢળી પડે છે