છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
છોડની વૃદ્ધિ ઓછી થવી
સારી વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ માટે
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ