सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
बुरशीजन्य;जीवाणूजन्य;विषाणूजन्य; रोग; रस शोषणारी कीड आणि अळी;मातीतील समस्या
या समस्येचे उपाय