सर्व संरक्षण
सर्व संरक्षण
संरक्षणाच्या सामान्य समस्या – नाग अळी; पांढरी माशी; सूत्रकृमी - मुळांवर गाठ; मूळ सड
या समस्येचे उपाय