બ્લાઈટ
બ્લાઈટ
ગૌણ લક્ષણો-પાન કાળા પડવા તથા કરમાઈ જાય છે ફૂલ બેસે ત્યારે આ રોગ થાય છે.