ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ચુસીયા જીવાતો દેખાય
ગૌણ લક્ષણો- પાન વળી જવા અને મધ જેવા ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ તથા કાળી ફૂગનો વિકાસ
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ