બધું પોષણ
બધું પોષણ
સામાન્ય પોષણ લગતા મુદ્દા -ઓછી વૃદ્ધિ; ઓછા ફૂલ ખીલવા; ઓછી ફળી બેસવી
આ સમસ્યા માટે ઉકેલ